Regulamin Carpathia 2015

carpathia foto
Anna Czenczek

XI Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Carpathia Festival” - Rzeszów 2015
Termin Festiwalu: 5 - 6 czerwca  2015 r.
www.carpathia.rzeszow.pl
Organizatorzy:
Urząd Miasta Rzeszowa
Teatr „Maska” w Rzeszowie
Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie

Cele Festiwalu:
Konfrontowanie i aktywizowanie międzynarodowych środowisk twórczych i edukacyjnych. Promowanie osobowości wokalnych, pomoc w podnoszeniu kwalifikacji artystycznych i warsztatowych wokalistów.
Regulamin:
Regulamin dotyczy corocznego konkursu na osobowość wokalną, organizowanego w ramach ,,Rzeszów Carpathia Festival”. Zadaniem konkursu jest wyłonienie najciekawszej osobowości wokalnej.
O kryteriach decydują Jurorzy na wspólnym posiedzeniu, przed prezentacją pierwszego wykonawcy. Równolegle z konkursem na osobowość wokalną, będzie toczył się konkurs na najciekawszą kompozycje, najlepszego instrumentalistę oraz największą osobowość sceniczną.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Do udziału w Festiwalu mogą zgłosić się osoby w wieku od 16 roku życia, z całego świata – zespoły muzyczne oraz wykonawcy indywidualni -  soliści, duety, tercety i kwartety.  
2.Uczestnikom festiwalu nie posiadającym własnego zespołu muzycznego towarzyszyć będzie zespół festiwalowy, którego skład zostanie podany po zakończeniu kwalifikacji do festiwalu.
3. Do udziału w Festiwalu nie mogą zgłaszać się zdobywcy Grand Prix z poprzednich edycji Festiwalu
4. Uczestnicy przygotowują do prezentacji festiwalowej jedną piosenkę obowiązkowo autorską.
5. Za piosenkę autorską Organizatorzy Festiwalu uznają kompozycje, napisaną przez samego wykonawcę lub specjalnie dla niego.
6. Piosenka może być wykonana w dowolnym języku ,preferowane piosenki w języku narodowym.

II. WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA DO FESTIWALU
1. Osoby oraz instytucje zainteresowane udziałem w XI edycji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki ,,Rzeszów Carpathia Festival” 2015 zobowiązane są nadesłać zgłoszenie do udziału w Festiwalu, które musi zawierać następujące elementy:
a) wypełnioną drukiem kartę zgłoszeniową, potwierdzoną własnoręcznym, czytelnym podpisem uczestnika (załącznik do niniejszego Regulaminu),
b) zapis nutowy zgłaszanego utworu (dotyczy osób nie posiadających własnego zespołu muzycznego),
c) płytę CD zawierającą proponowaną piosenkę, nagraną w formacie WAVE lub MP3 (jakość nagrań musi umożliwić prezentację utworu i wykonawców na stronie internetowej festiwalu),
d) tekst zgłaszanego utworu.
e) dwie fotografie (wydrukowane oraz w postaci elektronicznej na płycie CD) i życiorys wraz z dorobkiem artystycznym (w przypadku obcokrajowców – w języku angielskim lub rosyjskim) na potrzeby drukowanych wydawnictw festiwalowych.
2. Zgłoszenie należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2015 r. obowiązkowo pocztą (decyduje data stempla pocztowego) oraz drogą elektroniczną.

Adres do korespondencji:
Teatr „Maska” w Rzeszowie 35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 13 z dopiskiem:
Zgłoszenie ,,Rzeszów Carpathia Festival” 2015
Adres e-mail:  anna.czenczek@carpathia.rzeszow.pl   
w temacie: Imię i nazwisko wykonawcy lub nazwa zespołu- Zgłoszenie ,,Rzeszów Carpathia Festival” 2015

3. Zarówno zgłoszenie przysłane poczta, jak i drogą mailową musi zawierać wszystkie wymienione w pkt. II ppkt. 1 a) b) c) d) e) elementy (w przypadku zgłoszenia mailowego również czytelny skan karty zgłoszeniowej). Brak któregokolwiek z wymienionych w pkt. II ppkt. 1 a) b) c) d) e) elementów lub inne uchybienia formalne (brak danych, ich nieczytelność) skutkują wykluczeniem zgłoszenia z konkursu.
4. Zgłoszenie mailowe musi w całości zawierać się w jednej wiadomości. W przypadku problemów technicznych związanych ze zbyt duża ilością danych, których nie da się przesłać w jednej wiadomości, zgłoszenie należy przesłać w kilku następujących po sobie mailach.
5. Każdy odebrany email zostanie potwierdzony przez Organizatorów emailem zwrotnym do nadawcy.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nie odsyłania materiałów (płyt CD, zdjęć) dołączanych do zgłoszeń nadsyłanych pocztą.

III. PROCEDURA KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW I WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW FESTIWALU
1. Zgłoszone kompozycje podlegać będą dwuetapowej ocenie.
Etap I – kwalifikacja uczestników do udziału w finale Festiwalu na podstawie nadesłanych utworów (spełniających warunki, o których mowa w pkt. II ppkt. 2 i 3 niniejszego Regulaminu), której dokona Komisja Kwalifikacyjna*. Osoby zakwalifikowane otrzymują potwierdzenie udziału na piśmie do 30 kwietnia 2015 r.
*Skład Komisji Kwalifikacyjnej podany zostanie do wiadomości 31 stycznia 2015 r.
Etap II – ocena kompozycji oraz ich wykonania ,,na żywo” przez uczestników w finale Festiwalu, której dokona Jury Festiwalu*. Jury wytypuje zwycięzców Festiwalu i przyzna następujące nagrody finansowe:
Grand Prix Festiwalu – m.in. dofinansowanie promocji zwycięzcy (z przeznaczeniem na dofinansowanie-sponsoring wydania płyty lub dofinansowanie-sponsoring kosztów organizacji trasy koncertowej) oraz zaproszenie do wykonania koncertu w kolejnej edycji festiwalu – 15.000 zł.
Nagroda za zajęcie I miejsca,
Nagrody za zajęcie II i III miejsca,
Nagroda publiczności ,,Rzeszów Carpathia Festival”.
za najlepszą kompozycję
dla najlepszego instrumentalisty
za najlepszą osobowość sceniczną
indywidualne wyróżnienia jurorskie
*Ostateczny skład jury konkursu finałowego zostanie podany do 31 maja 2015 r.
2. Jury zastrzega sobie prawo dopuszczenia do konkursu wykonawców prezentujących muzykę z pogranicza piosenki poetyckiej, w przypadku gdy wykonawca objawi się jako osobowość, która powinna być zaprezentowana i wspierana.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo limitowania zgłoszeń oraz zaproszenie pewnej liczby wykonawców – zdobywców Grand Prix innych międzynarodowych festiwali.
4. W przypadku wątpliwości dotyczących kompozycji, Jury przysługuje prawo decyzji o jej akceptacji, bądź odrzuceniu.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W FESTIWALU
1. Uczestnicy udzielają niniejszym Organizatorom , nieodpłatnie , zezwolenia na korzystanie z praw autorskich do nadesłanych nagrań , artystycznych wykonań oraz ich wizerunku w celach informacyjno-reklamowych i promocyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych , na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,  na nośnikach takich jak dyskietki, CD-ROM,VCD, DVD,
b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, na których je utrwalono , wprowadzanie do obrotu, publikowanie, publiczne wykonanie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w środkach masowego przekazu oraz sieci Internet.
2. Uczestnicy udzielają niniejszym Organizatorowi zezwolenia na korzystanie z nadesłanych nagrań i ich wizerunku, jak również z praw autorskich i praw pokrewnych w celach informacyjno-reklamowych i promocyjnych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) wprowadzanie do obrotu, publiczne wykonanie, odtwarzanie oraz nadawanie 
i reemitowanie.
3. Dojazd i ubezpieczenie uczestników Festiwalu pokrywają sami uczestnicy.
4. Uczestnikom Festiwalu organizatorzy zapewniają noclegi wraz ze śniadaniem (obiady i kolacje uczestnicy pokrywają we własnym zakresie).
5. Wszyscy uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do wzięcia udziału we wspólnym koncercie finałowym.

V. MODYFIKACJE REGULAMINU
1. Organizator może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania zgłoszeń zmodyfikować treść Regulaminu. Zmodyfikowany Regulamin zostanie niezwłocznie upubliczniony na stronie internetowej Festiwalu: www.carpathia.rzeszow.pl .
W przypadku, gdy modyfikacja zostanie dokonana po zakwalifikowaniu uczestników do udziału w Festiwalu, Regulamin zostanie przekazany wszystkim uczestnikom, którzy zostali zakwalifikowani.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Dokonane przez Organizatora modyfikacje Regulaminu oraz zmiany terminów są wiążące dla uczestników Festiwalu.
4. W sprawach mogących budzić spory na tle niniejszego Regulaminu ostateczna interpretacja należy do Organizatora Festiwalu.
5. W sprawach organizacyjnych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie należy skontaktować się z Organizatorem:
Anna Czenczek – Pomysłodawczynią i Dyrektor ,,Rzeszów Carpathia Festival”

Tel.: +48 604 117 433

E-mail: ania.csw@op.pl lub anna.czenczek@carpathia.rzeszow.pl

VI. ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

Karta zgłoszenia do pobrania 

pdf32x32

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies zamknij ten komunikat. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, przeczytaj POLITYKĘ COOKIE.

Zaakceptuj politykę cookie.

Polityka Cookie=